Drodzy Użytkownicy,

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO. Z natury bardzo poważnie podchodzimy do aspektów prawnych i to właśnie dlatego chcielibyśmy przekazać Ci kilka ważnych informacji.

Tutaj dowiesz się czym jest RODO, jak chronimy Twoje dane osobowe, kiedy i dlaczego potrzebujemy Twojej zgody na ich zbieranie i przetwarzanie, do czego będziemy te dane wykorzystywać, jak będziemy je przetwarzać oraz komu przekazywać.

Nie ma konieczności, abyś w związku z powyższymi danymi kontaktował się z nami osobiście – wystarczy, że zapoznasz się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Bezpieczeństwo informacji na pierwszym miejscu

Pamiętaj, że dbamy się o Twoje dane i prywatność.

Przekazując nam swoje informacje, w tym dane osobowe, obdarzyłeś nas zaufaniem, które bardzo cenimy. Właśnie dlatego chronimy wszystkie dane osobowe oraz informacje handlowe, które nam udostępniasz, poprzez przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa oraz wdrażając najnowsze rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Czym jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to skrót tytułu aktu prawnego, wydanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, wchodzącego w życie 25 maja 2018 r. i obowiązującego powszechnie na całym terytorium Unii Europejskiej – rozporządzenia nr 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO jest odpowiedzią Unii Europejskiej na szybki rozwój technologii informacyjnych, takich jak systemy chmurowe, Internet mobilny, aplikacje mobilne itp., który spowodował, że konieczne było dostosowanie prawa do tej, szybko zmieniającej się, rzeczywistości.

Jaki jest cel RODO?

RODO reguluje ochronę szeroko pojętych danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a jego założeniem jest ujednolicenie przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. Oznacza to nowe uprawnienia dla osób fizycznych i nowe obowiązki dla administratorów danych.

Więcej informacji

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Administrator ma prawo zlecać wykonanie w jego imieniu pewnych czynności (np. obsługi kadrowej), podczas których dojść może do przetwarzania przez zleceniobiorcę danych osobowych przekazanych przez administratora. Zleceniobiorca jest w takim wypadku podmiotem przetwarzającym (procesorem) dane osobowe. RODO wskazuje elementy jakie powinny być zawarte w umowie pomiędzy procesorem a administratorem.

ZASADY

Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi wypełniać podstawowe zasady: legalności, rzetelności i przejrzystości; ograniczenia celu; minimalizacji danych; prawidłowości’ ograniczenia przechowywania; integralności i poufności oraz rozliczalności.

Legalność przetwarzania zależy od istnienia podstaw przetwarzania, wskazanych w art.  RODO. Przykładami takich podstaw jest: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą; umowa; realizacja obowiązków prawnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Każdy administrator powinien sprawdzić, czy zastosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może następować poprzez: wdrożenie pseudonimizacji oraz szyfrowania danych. W zależności od rodzaju przetwarzania, administrator może być zobowiązany do dokonania oceny skutków planowanych operacji dla bezpieczeństwa danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator może być zobowiązany do informowania osób, których dane osobowe dotyczą, o wielu kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Informacje powinny być przekazane prostym i zrozumiałym językiem.

DOKUMENTACJA I CERTYFIKACJA

Administrator w niektórych sytuacjach musi prowadzić odpowiednią dokumentację przetwarzania danych osobowych. Prawo przewiduje także możliwość uzyskania certyfikatów atestujących danego administratora.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Gdy powierzasz nam swoje dane osobowe, stajemy się ich administratorem. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie im bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawdź, jak będziemy przetwarzać Twoje dane:

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Panaś, ul. Daszyńskiego 45/6, 50-310 Wrocław, Polska.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe zbieramy w wielu sprecyzowanych celach,  między innymi do:

 • przedstawienia stron internetowych i ich zawartości oraz umożliwienie korzystania z ich funkcjonalności i zawartości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
 • przygotowania, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy o świadczenie pomocy prawnej, w tym także drogą elektroniczną, umów o pracę, umów współpracy i innych, na czas potrzebny do realizacji umowy i jej rozliczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
 • wykonania wszelkich obowiązków prawnych na nas ciążących (np. z zakresu dokumentowania transakcji, przechowywania akt osobowych, monitorowania legalności transakcji itp.), na czas potrzebny do wykonania takiego obowiązku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń; tworzenia zestawień, analiz, statystyk; marketingu bezpośredniego; zarządzania sprzedażą, w tym obsługą klienta i analizą zdolności płatniczej; zarządzania sprzedażą itp., na czas realizacji tych czynności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes)
 • w innych celach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Przy zbieraniu danych osobowych informujemy w jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, chyba że przepisy prawa nie wymagają od nas spełnienia obowiązku informacyjnego.

Dane osobowe zbierane przez nas nie podlegają profilowaniu.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe następujących kategorii osób:

 • pracowników i osób współpracujących;
 • klientów;
 • osób korzystających z naszej strony internetowej;
 • stron postępowań sądowych, administracyjnych i innych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z RODO.

ZGODA I JEJ COFNIĘCIE

Jeżeli udzielisz nam zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w oznaczonym celu, możesz ją w każdej chwili wycofać, jednakże nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, dokonanego przed cofnięciem zgody.

Powierzając nam swoje dane osobowe możesz czuć się bezpiecznie i swobodnie. Pamiętaj jednak, że nadal masz do nich szereg praw.

Możesz m.in. mieć do nich dostęp, możesz je aktualizować, ograniczyć możliwość ich przetwarzania, a nawet poprosić nas, byśmy je usunęli lub przenieśli do innego administratora.

Poznaj wszystkie swoje prawa i dowiedz się jak z nich korzystać:

UPRAWNIENIA OGÓLNE

RODO przyznaje Ci następujące prawa odnośnie dotyczących Twoich danych osobowych:

 • dostęp do danych osobowych (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO
 • usunięcie danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • ograniczenie przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.

Z powyższych praw możesz korzystać poprzez kontakt z pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa informacji lub składając wniosek na adres: biuro@kancelariapanas.pl

Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, umożliwiających nam weryfikację Twojej osoby.

SKARGA

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

– jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza prawo.

SPRZECIW

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes albo interes publiczny. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa powinny być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W związku ze specyfiką naszej działalności, możemy przekazywać Twoje dane osobowe w zależności od okoliczności i sytuacji podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu i na potrzeby czynności wykonywanych dla nas, czyli procesorom, np. urzędom pocztowym, kurierom, biurom rachunkowym. Możemy również przekazać Twoje dane innym administratorom, którzy będą je przetwarzać we własnym imieniu, np. organom państwowym, organom wymiaru sprawiedliwości. Pamiętaj, że w takich sytuacjach Twoje dane nadal są chronione, a samo ich przekazanie zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Sprawdź komu możemy przekazać Twoje dane osobowe:

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe możemy przekazywać w zależności od sytuacji:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (procesorom), w związku z wykonywaniem na nasze zlecenie pewnych czynności:
 1. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne i zasoby teleinformatyczne;
 2. podwykonawcom wspierającym nas w realizacji umowy, np. innym radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim lub adwokackim
 3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, kadrowej, audytowe, pomoc prawną, podatkową, usługi rachunkowe.
 • innym administratorom danych (odbiorcom danych) przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 1. podmiotom zajmującym się działalnością kurierską lub pocztową;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu realizacji jakichkolwiek płatności na Twoją rzecz lub od Ciebie;
 3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie zbycia wymagalnych wierzytelności na ich rzecz;
 4. biurom informacji gospodarczej, organom państwowym, organom władzy sądowniczej, organom samorządu terytorialnego – na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar EOG (terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Lichtenstein). Ewentualne przyszłe przekazywanie może nastąpić w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące prawo oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

Dziękujemy, że zapoznałeś się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi RODO, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Raz jeszcze chcemy Ci przypomnieć, że szanujemy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane. Tutaj zebraliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, byś w każdej chwili miał do nich dostęp w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

LISTA DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Informacja dla klientów